Programa giriş koşulları  

Okuryazar olmak, 14 yaşını tamamlamış olmak ve Kurs programının öngördüğü temel becerileri gerçekleştirebilecek yeterliliğe (fiziksel, psiko-motor) sahip olmak.

Programın amaçları

Arıcılık kurs programını bitiren bireyin,

Arıcılık için gerekli olan hazırlıkları yapması, Arıların bakımı ve arı ürünlerinin hasadı ve zararlılardan korunması işlemlerini yapması amaçlanmakta.

Programın uygulanmasıyla ilgili açıklamalar

Arıcılık yoğun ilgi gören tarımsal bir uğraştır. İnsanların ticari ya da hobi amacıyla yaptığı arıcılık aynı zamanda doğanın sürekliliğini sağlama açısından da önemlidir. Bu kurs programı ile bireylerin bilinçli bir şekilde arı yetiştiriciliği yapabilmeleri amaçlanmaktadır. Programı bitiren bireyler, küçük/büyük ölçekli arı çiftliklerinde çalışabilirler. Kendileri üretim ve yetiştiricilik yapabilirler.

Konuların öğretiminde ağırlıklı olarak mesleki yeterlik kazandırmaya yönelik yöntem ve teknikler uygulanır. Anlatım, soru-cevap, grup çalışması, tartışma, araştırma, uygulama yapma vb. yöntem ve teknikleri uygulanabilir.

Programın uygulanmasında gerektiğinde iş piyasasının eğitim olanaklarından faydalanılabilir.  

Kurs Programı, Millî Eğitim Bakanlığında görevli alan öğretmenleri ve alan uzmanları ile iş birliği içinde hazırlanmıştır.

Arıcılık kurs programının amaçları, içeriği ve kazanımları yoluyla kursa katılan bireylere aşağıdaki tabloda verilen değerlerin kazandırılması ve geliştirilmesi hedeflenmiştir. Kurallara Uyma Sabır Sorumluluk Yardımlaşma Hoşgörü Duyarlılık

Program yaygın eğitim kurumlarında veya kurumlarca uygun görülen diğer yerlerde uygulanır.

Program uygulanırken kaynak ders kitaplarının bulunmaması durumunda öğretmen/öğretici tarafından hazırlanan ders notlarından yararlanılabilir.

Program bitiminde sözlü, yazılı, uygulama yöntemlerinden bir veya birkaçı ile kazanımları değerlendirmeye yönelik sınavlar yapılır.

Kurs programı sonunda yapılacak sınavda başarılı olanlara mevzuata uygun belgelendirme yapılır. 

Editör: Mehmet Günay